Buscar este blog

Estació Digital
Les noves possibilitats creades per les tecnologies digitals -la connectivitat global i l'aparició de noves xarxes- desafien la nostra manera tradicional d'entendre el nostre dia a dia i en els nostres desplaçaments. Les tecnologies digitals i l'entorn de les xarxes digitals han portat noves pràctiques i possibilitats, en les quals el sector cultural, d’oci i turisme ha de trobar els mitjans adequats per treballar.

Enguany l’Ajuntament de Barcelona prepara un pla d’impuls per al turisme de la ciutat. Preveu un servei adreçat als ciutadans de Barcelona i als visitants, actuals i potencials, les informacions imprescindibles sobre la ciutat de forma directe i sense desplaçar-se a una oficina de turisme, tant per a planificar el viatge com per a gaudir de l’estança a la Ciutat Comtal. Aquest servei s’oferirà dintre del pla d’actuació, on està previst instal·lar en zones turístiques unes estacions digitals d’atenció als visitants.

Us encarreguen el disseny d’aquesta estació amb els següents requeriments:

 1. Acollida, identificació i avaluació de les preguntes d’informació turística.
 2. Identificació i búsqueda de la informació solicitada.
 3. Subministre d’informació turística de la Ciutat de Barcelona en diversos idiomes sobre: Patrimoni Històric - Artístic, Oci i cultura, Allotjament, Gastronomia, Compres, Rutes turístiques, Transports, etc.
 4. Resolució de qualsevol tipus de pregunta d’informació relacionada amb l’àmbit turístic, canalització d’aquelles qüestions no relacionades amb ell.
 5. Informació específica en campanyes i esdeveniments especials de la Ciutat de Barcelona.
 6. Subministrament de qualsevol fulletó o material per a completar o augmentar la informació donada.
 7. Informació sobre els programes de Fidelització Turística.
 8. Informació relativa a l’aprenentatge de la llengua Catalana i la espanyola.
 9. Auto abastiment d’informació sobre l’oferta turística de Barcelona a través de l’accés gratuït a Internet.
 10. Pantalla amb el mapa de Google Maps que mostra els recursos turístics de la Ciutat.
 11. Pantalles tàctils.
 12. Descargues d’audioguíes al mòbil a través de Bluetooth. Recomanació d’itineraris turístics.
 13. Vídeo càmera per a fer conferències virtuals.
 14. Connexió a programes de correu electrònic.

Pla de treball:

Fes el disseny de l’aixopluc de l’estació digital.


Intenta ser coherent amb la filosofia, l’estètica i la identitat visual de l’Ajuntament de Barcelona (pots visitar la web: http://www.bcn.es/).


Busca a internet el grafisme necessari per a completar aquest projecte.


Realitza esbossos del teu disseny.
Un DIN A3 amb esbossos, esquemes i text en què expliqueu detalladamente el procés que heu seguit. Un DIN A3 amb la proposta definitiva en forma d’esbós avançat i el dibuix dels detalls necessaris perquè es comprengui globalment.

Fes una maqueta a escala del teu projecte.


Fes una memòria argumentant per què es tracta del projecte idoni.

EXERCICI:LÀMPADA PORTÀTIL

Objectiu: Poder transportar un generador d’ambients de llum.

1. Condicions funcionals:

§ La làmpada ha de ser transportable a mà per una persona.

§ Amb les condicions funcionals i de durabilitat habituals en una làmpada. Parar atenció a no causar molèsties a la vista (és a dir, la llum serà lleu, filtrada o reflectida)

2. Condicions de factibilitat

§ Hi han d’haver els accessoris habituals: portabombetes, font lluminosa, suport etc.

§ Materials: es poden emprar sense límit, però adequadament.

§ Tenir en compte materials reciclables i/o sostenibles –paper, pol·lipropilè etc.

§ Tecnologies: aplicades correctament segons cada material emprat.

3. Condicions de context i de comunicabilitat:

§ Ha de generar un ambient interessant (i comprovable).

§ Aquest ambient s’ha de definir d’acord amb el perfil d’usuari i el context d’ús (llum per sopar en un càmping, llum per escoltar música, etc.)

§ La seva definició formal estarà d’acord amb l’anterior.

4. Condicions d’entrega:

§ Realització material del prototip.

§ Esbossos en DIN A4 i un altre A3 amb representació volumètrica, seccions i detalls de les unions (o bé en perspectiva explotada). Podeu utilitzar el programa sketchup (es baixa gratuït) per a generar simulacions 3D, plànols, vistes, ...

§ Les làmines d’esbossos han de poder-se interpretar seqüencialment: de dalt a baix i d’esquerra a dreta.

§ Es farà memòria justificativa de la solució i del transcurs projectual, incloent fotografies del procés i del resultat final i especialment els processos tecnològics que permeten la presa de forma.

L’EXERCICI INTENTA CONSCIENCIAR I PRACTICAR:

§ El contingut emocional de la llum.

§ La bona funcionalitat (bona ergonomia –és a dir, portabilitat còmoda-, estabilitat, equilibri, durabilitat –és dir, bondat estructural-, etc.)

§ La bona comunicabilitat (l’atractiu i sobretot el caràcter).

§ La bona factibilitat: s’ha d’explicar amb claredat com s’ha fet la làmpada.

§ L’adequació al context (materials i tecnologies disponibles, economia...).

§ La bondat i adequació de dues vies projectuals: el dibuix i el prototip.

§ La diferenciació entre un simple element i un accessori.

§ La distinció entre tipus de llum artificial: directa, indirecta, focalitzada...

Exercici de Land Art.

En els temps en que vivim la Institució Escolar ha ser un espai en el que poguem adquirir consciència del que de veritat signifiquen la societat en un determinat moment històric en un territori.

Per grups feu la proposta d’un treball de Land Art dins el vostre centre d’estudis.

Paraules clau. Societat. Jo. Diàleg. Territori. Aquí. Natura. Land Art

Tingueu en compte que Natura és el conjunt de tots els éssers i fenòmens del món físic, incloent a l’ésser humà en tant que un ésser de la natura. En oposició al "sobrenatural". Tant natural es considera des d’aquest punt de vista un braç humà com una margarida, una borrasca o un microbi. En últim extrem, com "tot el que existeix", aquesta accepció inclouria artificis i creacions humanes.

Però natura assumeix tambié un altre sentit general: l’essencial, l’innat, l’instintiu, l’espontani; de la mateixa manera també és el lloc de procedència.

No oblideu que el Land Art té una varietat de formes, mètodes de treball i actituds, encara que podem detectar característiques comunes:

 1. Les obres són intencionadament efímeres, rebutjant el caràcter etern de l’Art. Transformar el medi natural amb imatges diferents a las generades pels processos naturals a traves de noves metodologies de treball que permetin que la dinàmica de la Natura restitueixi cada element a seu lloc original.
 2. Utilitzen tècniques d’intervenció fonamentades en la transformació progressiva de l’espai natural amb processos inspirats en factors de canvi natural: la temperatura, l’erosió, la pluja, etc. Els materials procedeixen, en la seva majoria, de l’entorn local i es caracteritzen per la seva austeritat i fragilitat.
 3. Ús de la fotografia, el cine i el vídeo com a sopports documentals de les seves obres.
 4. La ruptura amb els llocs de difusió tradicionals, tals com museus i galeríes, motivant el rebuig al tancament de les obres en espais tancats, separats de la vida exterior, i limitadors de la creativitat artística.
 5. Les obres es projecten sempre en funció del lloc materialitzant conceptes generalment abstractes integrats en l’espai.
 6. Bona part dels artistes que treballen en Land Art mostren el seu interès per les cultures arcàiques, a través de models i construccions emblemàtiques.

EXAMEN DE VOLUM (Pràctica)

Exercici 2 [6 punts]

L’art tèxtil és una tècnica que apliquen de forma escultòrica molts artistes. Adopteu aquest art i, traslladeu-lo a una proposta escultòrica personal que reinterpreti a través de les trames i tensions lineals la idea de ciutat, segons un criteri personal (què és per a vosaltres la ciutat?).

Per fer-ho, seguiu el pla de treball següent:

Feu uns quants esbossos que us ajudin a definir quina relació voleu mostrar en la vostra proposta.

Trieu, entre el material que porteu, el que considereu més idoni per a formalitzar la vostra proposta (pot ser qualsevol material trossejable i susceptible de ser cosit: paper, cartó, cordill, fil, etc., o bé petits objectes: xinxetes, agulles, claus, etc.). Si considereu que el material escollit no és el més adequat per a l’obra, especifiqueu el material amb el qual voldríeu que fos elaborada.

Concreteu la distribució i la ubicació espacial dels diferents elements o volums (tingueu en compte els volums, les direccions, les alçades, la proximitat d’elements, l’espai exterior, el terra, la paret, etc.).

Mostreu l’escala respecte de la figura humana.

Construïu la vostra proposta sobre un din A4.

Acompanyeu la proposta amb un petit escrit que justifiqui el vostre procés creatiu i que aclareixi la idea principal de la qual sorgeix.


Disseny de cartells.

- Utilització de diferents vies projectuals encaminades al disseny d’un cartell. Aplicanr estratègies gràfiques diferents experimentant les diverses possibilitats.

- Cal fer dues propostes de cartell realitzats amb diferents mitjans per a un concurs de cartells de la Vila. La diferència entre els dos cartells vindrà determinada pels mitjans tècnics que s'utilitzaran. La idea pot ser la mateixa, diferent o la mateixa modificada i adaptada a les possibilitats tècniques.

1. Un dels cartells ha de fer-se amb procediments tradicionals (amb pintura, collage, dibuix...).

2. L'altre ha de realitzar-se amb mitjans infogràfics (amb imat-ges generades directament amb un programa de dibuix, amb fotografies tractades o combinades, amb elements escanejats...).


- El primer cartell s'ha de fer en format DIN-A3. El segon pot ser més petit per a assegurar una bona impressió. Després el podeu ampliar a din-A3 fent una fotocòpia en color.

- Cal tenir en compte que les informacions i logotips que requereix la convocatòria ha de ser clars, legibles i han d’integrar-se amb la imatge per construir el cartell de forma unificada.

- Realització d’una recerca col·lectiva de cartells antics i actuals, per tal de prendre consciència del tema i generar idees noves en cada alumne.

- L’exercici s'ha d'acompanyar d'un text explicatiu, on exposeu la intencionalitat del disseny i les vostres reflexions i decisions a l'hora de realitzar-lo.


Utilització de diferents vies projectuals per a trobar nous dissenys tipogràfics.

Dissenyar tipus de lletres aplicant estratègies gràfiques diferents experimentant les diverses possibilitats de cada estratègia. Buscar estil unitari i iguals característiques que les identifiqui com a lletres d'una mateixa font.

COR / TRAU / PLOM

Estratègies:

- Modificació (termi-nacions, gruix,…)

- Afegir elements ( línies fines paral·leles a les astes, elements a la base, etc.)

- Substracció d’ele-ments, (aprimant algú-nes parts, modificant els vèrtex, la base, els blancs interns, conver-tint un traç recte en corb, etc.)

- Quadricular.

- Inclinació d’elements.

- Combinació de rectes i corbes.

- Tècniques diferents.

- Les diferents versions de la paraula s'han de presentar en un llibret en forma d'acordió de format quadrat d'uns 13 cm de costat. A la part del davant del llibret hi heu de fer una portada que ens indiqui el contingut de l'interior. A l'interior cada plana ha de contenir una versió de la paraula. No cal que aquestes ocupin tota la superfície.


- A cada plana o al dors heu d'indicar quin tipus de transformació heu realitzat i la
intencionalitat del disseny i les vostres reflexions i decisions a l'hora de realitzar-lo.

- El llibret es podrà mirar com si fos un llibre o desplegar-lo per a veure totes les paraules una al costat de l'altra i es podran veure tots els diferents llibres conjuntament amb una visió global.


DISSENY. Unitat 1

Opció 1:

Es propasa a l’alumne implicar atributs sígnics sobre realitats gràfiques neutres, com un quadrat o una lletra A.

Cal lligar els següents conceptes a les imatges:

A / + velocitat / moviment / aigua

Opció 2:

Es pretén que l’alumne apliqui atributs sígnics sobre realitats gràfiques neutres, com un quadrat, una lletra, una silueta…

On entrarien en relació els següents conceptes:

ORDRE / DESORDRE

SENCER / TRENCAT

IGUAL / DIFERENT

GRAN / PETIT ….